Östra porten

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Östra Porten

AKTUELLT I BRFInformation från styrelsen

publicerat: 11 december


En container för för brännbart kommer att ställas upp på den södra parkeringen mellan de nya garagen och avfallsbehållarna. Den kommer att finnas tillgänglig för användning från den 23 december 2021 till den 7 januari 2022.


Styrelsen har uppmärksammat att boende och deras gäster använder gästpareringen mycket frekvent och därför informerar vi alla boende om att det inte är så gästparkeringen är tänkt att användas. En "gäst" som ofta bor över i föreningen bör hyra en parkering då det inte finns någon kö till p-platser men det vid tillfällen är ont om gästparkeringar.  Om inte detta följs kommer styrelsen att tvingas ta till åtgärder för att stävja detta som t.ex. begränsa hur ofta gästpareringen får användas eller ta betalt för gästparkeringen.


Som ni kanske har sett på avierna från HSB så kommer medlemsavgifter och garage/parkerings-hyror höjas nästa år. Medlemsavgifterna samt parkeringar och garage har höjts med 2 % enligt beslut från styrelsen i deras budgetarbete.


Har ni några frågor, mail då styrelsen på info@brfostraporten.se


Mvh Styrelsen


Höstfixardag - 18 september

publicerat: 24 augusti


Hoppas alla har haft en härlig sommar. Nu när hösten är i intågande så har det även blivit dags för årets höstfixardag här i föreningen. I våras var vi många som hjälptes åt att göra det lite extra fint här i området och så är tanken även denna gång. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta, stora som små har vi alla något att bidra med. För att göra dagen så bra och Covid-anpassad som möjligt kommer vi be alla att föranmäla sig, information om hur anmälan går till kommer lite närmare.
Fundera gärna redan nu på vad du kan tänka dig att göra/fixa/greja under fixardagen. Låt oss tillsammans fortsätta att upprätthålla våra fina omgivningar för alla boenden.


Allt gott, Styrelsen


Information från styrelsen

publicerat: 29 juni


Vi har nu uppdaterat kalendariet på hemsidan och kommer även att sätta upp dessa viktiga datum i trapphusen så ni kan boka in dem god tid i förväg.


Basketkorgen har nu flyttats från parkeringen och är nu uppsatt utanför cykelförrådet vid ingång 39.


Vi vill även uppmärksamma föreningens medlemmar på att det de blommor som finns utanför trappuppgångarna skall vattnas av respektive trappuppgång för att vi tillsammans skall få en finare och trivsam miljö.


Vi vill även uppmana områdes boende till att ha ögon och öron öppna då det har det har uppmärksammats klotter på några av våra garageportar. Vi har även utsatts för ytterligare ett inbrottsförsök på ett av våra förråd Även denna gång har de inte lyckats ta sig in. Har ni hört eller sett något så är ni välkomna att höra av er till Polisen angående detta.


Årets föreningsstämma genomförd

publicerat: 24 maj


Nu är 2021 års föreningsstämma genomför och vi vill tacka alla som engagerat sig både i genomförandet och i röstningen. Protokollet finns upplagt under "För medlemmar" och "Möten". Vi vill även tacka de som har engagerat sig i föregående mandatperiod och föreningen tackar av de avgående styrelsemedlemmarna med en blomma. Vi välkomnar även alla nya styrelsemedlemmar och medlemmar med andra förtroendeuppdrag inför den nya mandatperioden.

Hemsidan kommer uppdateras med de nya medlemmarna i styrelsen inom kort.Svar på inkomna frågor inför föreningsstämman

publicerat: 17 maj


Styrelsens svar på de frågor som kommit inför föreningstämman.


Jag köper att vi inte kan ha ett ordinarie möte där vi träffas. Ni väljer att genomföra mötet utan fysisk närvaro och enbart poströstning. Om jag tolkar den text ni sänt ut gällande årsmötets genomförande, så finns alternativet att genomföra mötet med elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Varför valde ni inte det alternativet?

Personligen skulle jag dels känna mig mer delaktig och dels skulle det kännas mer transparent om vi får vara med digitalt när ni går igenom frågorna på dagordningen och redovisar de röster som inkommit. Kan vi medlemmar få vara med digitalt?


Styrelsen beslutade att genomföra föreningsstämman endast igenom poströstning för att det för alla medlemmar skall vara tydligt hur röstningen går till. Om vi hade gjort en digital föreningsstämma med möjlighet att poströsta behöver det även vara möjligt att rösta digitalt.  Ytterligare en anledning att bara rösta på ett sätt är att de som skall genomföra stämman får ett enklare och tydligare arbete. Därför tog styrelsen detta beslut. Styrelsen kommer inte att närvara vid föreningsstämman på samma sätt som medlemmarna inte närvara utan endast stämmoordförande, rösträknare, justerare, och sekreterare kommer att närvara. Vi hoppas att detta skall vara transparant nog med det protokoll som sekreteraren för under föreningsstämma. Där kommer alla röster att redovisas. Möjligheten för medlemmarna att ställa frågor innan stämman och att styrelsen måste besvara dessa är ytterligare en sak som bidrar till transparens.


- Driftskostnader på sidan 9. Enligt not 3 som redovisas på sidan 13 uppgår posten Reparationer till 377 316 kr under 2020. Under 2019 var motsvarande summa 51 178 kr. Vad är det som gör att skillnaden är så pass stor?


​Reparationer

 • Vattenläcka ÖP47, ca 160 000 sek
 • Byte av trasig värmepanna ÖP 25, ca 60 000 sek
 • Asfaltering där vattenkranar installerats och komplettering av asfalt och kantstenar i området, ca 94 000 sek

(Arbete som görs utanför planerat underhåll redovisas som reparationer)


- Underhållskostnader på sidan 9. Enligt not 4 som redovisas på sidan 14 uppgår posten Byggnad utvändigt till 311 441 kr. Under 2019 var motsvarande summa 105 812 kr. Vad är det som gör att skillnaden är så pass stor?


Underhåll

 • Byte av trasiga tegelstenar i fasad, ca 301 000 sek
 • Besiktning av byte av tegelstenar, ca 10 000 sek​​​​


- Personalkostnader på sidan 9. Enligt not 6 som redovisas på sidan 14 uppgår posten Ersättning för byggnadsarbeten och fastighetsskötsel till medlemmar till 78 700 kr. Under 2019 var motsvarande summa 62 800 kr. Jag vill uppmana styrelsen att verka för att denna kostnad minskar framåt genom att i största möjliga mån förlägga arbeten som medlemmar kan utföra på våra arbetsdagar.


Styrelsen försöker hålla ner denna kostnaden men detta är många gånger UH-teamet behöver involveras då styrelsen inte har möjlighet eller har många andra uppdrag. Varje uppdrag styrelsen ger UH-teamet motiverar vi för att se att det inte är något som kan göras senare av t.ex medlemmar.


Mvh Styrelsen


KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN FÖR
BRF ÖSTRA PORTEN DEN 23 MAJ 2021

publicerat: 4 maj


Styrelsen för BRF Östra Porten kallar härmed till föreningsstämma enligt nedan. Eftersom myndigheterna påbjuder att vi håller avstånd från varandra p.g.a. covid-19, kommer årets föreningsstämma att hållas genom enbart poströstning. Detta beslutades av styrelsen på
ordinarie styrelsemöten den 12 april 2021. Information om hur röstningen går till finner ni på poströstningsformuläret samt i ”Information till medlemmarna angående poströstning” som delats ut tillsammans med kallelsen. Läs gärna igenom paragraf 13-28 i våra stadgar inför föreningsstämman (poströstningen). Du finner stadgarna på föreningens hemsida. brfostraporten.se


Viktiga datum
Sista dagen att lämna begäran om upplysning 14 maj 2021
Sista dagen för styrelsen att svar på begäran om upplysning 18 maj 2021
Sista dagen att lämna poströst 21 maj 2021
Föreningsstämma (medlemmar närvara ej) 23 maj 2021


Dagordning för föreningsstämman
1. Föreningsstämmans öppnande*
2. Val av stämmoordförande*
3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare*
4. Godkännande av röstlängd*
5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman*
6. Godkännande av dagordning*
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet*
8. Val av minst två rösträknare*
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslutande om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedningen, en utses till valberedningens ordförande
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och motioner
  a. Val av kassör
  b. Val av sekreterare
  c. Val av festkommitté
  d. Val av hemsidesansvarig
  e. Val av välkomstkommitté
  f. Val av flaggvakt
  g. Inkomna motioner
23. Kvartalsrapport innevarande år (jan-mar) samt årsbudget*
24. Föreningsstämmans avslutande*


Punkter ovan som är markerade med * är inte föremål för poströstning.


Information till medlemmarna angående poströstning


Stort tack!

publicerat: 18 april


Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar som var med och genomförde en fantastiskt produktiv fixardag. Vi hoppas att ni alla känner er nöjda med er instats och att vi kan se fram emot ett lika stort gäng till hösten.


Som vanligt så hur effiktiva vi än är så finns det alltid mer att göra. För er som är intresserade av att ta tag i att måla de tak som tävttades utanför er ingång under fixardagen och ännu inte anmält intresse till styrelsen hör av er till info@brfostraporten.se.


Det finns även mer saker både stora och små runt om i vår föreningen som behöver medlemmars tid och energi så hör av er med intresseanmälan till styrelsen.


Mvh StyrelsenInformation från styrelsen om föreningsstämma 23/5

publicerat: 13 april


Nu är det återigen vår och det har blivit dags för föreningsstämma. I år blir det lite annorlunda än vanligt p.g.a. gällande lagar och restriktioner beslutade styrelsen igår 12/4 att genomföra föreningsstämman den 23/5 med enbart poströstning.


För detaljerad information hur föreningsstämman kommer genomföras ladda ner och läs detta dokumenet.


Vill ni lämna motioner skall en mallen fyllas i per motion och skickas via mail till info@brfostraporten.se eller lämnas i brevlådan vid föreningslokalen senast den 30 april. Ni hittar mallen för en motion här


Kallelse till föreningsstämman kommer lämnas ut under vecka 18.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Information från styrelsen

publicerat: 25 februari


Nu är det åter dags att inventera de cyklar som står på föreningens gemensamma utrymmen. Vi vill att ni som har cyklar stånde går ut och märker upp era cyklar. Uppmärkningen skall göras innan den 13 april 2021 efter detta datum kommer vi att börja ställa bort de cyklar som inte blivit uppmärkta. Då många har lappar kvar från förra gången behöver det stå 2021 på lapparna.


Märkning skall ske på cyklar som står i cykel förråden och cykelstället nere vid föreningslokalen. Om ni som har cyklar stående i cykelstället vid föreningslokalen är intresserade av nycklar till cykel förråden så skicka ett mail till info@brfostraporten.se.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Information från styrelsen

publicerat: 21 februari


Styrelsen vill tacka de medlemmar som medverkade på det digitala medlemsmötet som genomfördes den 7/2. För er som inte hade möjlighet att medverka så kan du ladda ner presentationen från mötet genom att klicka här. Har ni några frågor så skickar gärna dessa till info@brfostraporten.se.


Mvh Styrelsen


Förtydligande och viktig information angående våra sopsorteringsstationer samt grovsoprummet.

publicerat: 21 februari


Våra sopsorteringsstationer:
I föreningen så har vi haft problem med att sopkärlen överfylls så att skräp åker mellan kärlen och det är inget som Renova miljö, som tömmer våra kärl städar upp. Det förekommer även att sopor har lämnats kvar utanför då det varit fullt. Styrelsen vill framföra att det är vi medlemmar som utgör vår förening och det är vårt gemensamma ansvar att hålla det fint och snyggt i vårt område. Vi ansvarar själva för att vi håller det snyggt runt omkring oss. Så nu vädjar vi till er alla att hjälpas åt. Är det fullt i kärlen så avvakta med att slänga era sopor och kolla tömningsschemat som vi sätter upp på sopstationerna så ser ni när det töms. Se till att det ni slänger inte hamnar mellan kärlen. Om ni inte kan avvakta med tömningen så hänvisar vi till återvinningsstationerna utanför City Gross eller vid Ytterby återvinningscentral. Se till att platta till eller skära ner kartonger så det inte tar så stor plats.
Styrelsen har som förslag på lösning att beställa extra tömningar vid behov. Detta kommer dock att öka en redan hög kostnad för vår sophantering, vilket leder till en ökad kostnad för alla boende i föreningen så vi önskar att vi kan hjälpas åt att hålla ner denna kostnad.
Föreningens tömningsschema kommer att sättas upp vid sopstationen och styrelsen önskar nu be om hjälp att anmäla till styrelsen om kärlen är fulla för en typ av återvinning, ifall det är långt kvar till tömning så kommer extra tömning beställas. Anmälan önskas via info@brfostraporten.se

Grovsoprummet:
Vårt grovsoprum har föreningen gjort i ordning först och främst för de medlemmar som har svårt att forsla sina grovsopor till återvinningscentral och behöver slänga grovsopor. Styrelsen önskar att de som kan, själva lämnar sina grovsopor på återvinningscentralen som finns både i Ytterby samt i Munkegärde. I Munkegärde finns även möjlighet att skänka möbler och annat som är i fint skick.
Behöver du få hjälp att frakta bort någon möbel eller dylikt kan du den ställa in den här men viktigt är att du informerar styrelsen om det på info@brfostraporten.se. Tänk på att det kan tillkomma extra kostnader för oss medlemmar ifall vi behöver tömma grovsoprummet oftare än planerat

Tanken är att grovsoprummet töms 2 ggr/år då vi har våra städdagar och hyr ett släp.

Vi hoppas att vi tillsammans i vår bostadsrättsförening kan hjälpas åt att hålla rent och fint samt hålla ner kostnaderna.

Tack på förhand! Styrelsen BRF Östra porten.


Medlemsmöte flyttat till 7/2
publicerat: 24 januari


Styrelsen ber om ursäkt för den sena informationen, medlemsmötet som var planerat till idag (24/7) är flyttat till söndagen den 7/2. P.g.a. den rådande pandemin har styrelsen planer på att hålla detta mötet digitalt, vi återkommer med mer information om hur närmare mötet.
På mötet kommer vi gå igenom vad som gjorts under 2020, vad vi planerar inför 2021 och lite övrig information vi har. Har ni några frågor ni vill att vi skall ta upp skicka gärna in dessa till info@brfostraporten.se.

Mvh Styrelsen


Nedtagning av Radondosor 21/1

publicerat: 16 januari


Det har blivit dags att ta ner våra radondosor som placerades ut i höstas. Vi kommer att gå runt och plocka ner dosorna den 21/1 torsdag vecka 3, vi kommer att starta arbetet kl 9 på morgonen. För att vi skall kunna plocka ner dosorna så behöver ni som har dosor i era lägenheter lämna överlåset på era ytterdörrar olåst detta datum.


Det är jätteviktigt att vi får tillgång till alla dosor detta datum då de måste skickas till ett laboratorium så fort som möjligt. Skulle det vara så att ni inte är hemma eller att något uppstår så får ni maila på info@brfostraporten.se så att vi kan hitta en lösning.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Östra porten

   Vår vision är att brf Östra Porten ska vara en bra plats att bo och leva på. Detta innebär för oss: Ett boende där alla känner sig trygga och alla är välkomna i en miljö som skapar inspiration och engagemang till att utveckla vår förening tillsammans.


   -------------------------------------------------------------------------------------------


   Nyheter akriv 2020

   Nyheter arkiv 2019

   KALENDARIUM

   2022

   24/8 - Styrelsemöte

   3/9 - Styrelsens arbetsdag

   17/9 - Höstfixardag

   17/9 - Kräftskiva

   21/9 - Styrelsemöte

   19/10 - Styrelsemöte

   16/11 - Styrelsemöte

   27/11 - Julgransresning

   3/12 - Julfest

   14/12 - Styrelsemöte


   2023

   11/1 - Styrelsemöte

   22/2 - Styrelsemöte

   11/3 - Styrelsens arbetsdag

   22/3 - Styrelsemöte

   15/4 - Vårfixardag

   19/4 - Styrelsemöte

   3/5 - Styrelsemöte

   Maj - Föreningsstämma

   Gå med i föreningens slutna Facebook grupp, https://www.facebook.com/groups/1522270224519597